សិល្បៈ របាំ ស្វែ នៃជនជាតិ ថាយ

សលបៈ របា សវែ នៃជនជាត ថាយ hinh anh 1

សិល្បៈ របាំ ស្វែ នៃជនជាតិ ថាយ - បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងនៃមនុស្សជាតិត្រូវបានអង្គការ យូណេស្កូ ចុះក្នុងបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។ រូបថត៖ ថាញ់ដាត

 បញ្ចូលរូបថតដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ