សាលារៀន យុកថាញ់ - កន្លែងរក្សាទុកនូវស្លាកស្នាមរបស់លោកប្រធាន ហូជីមិញ

សាលារៀន យុកថាញ់ (ខេត្ត ប៊ិញធន់) - កន្លែងរក្សាទុកនូវស្លាកស្នាមរបស់លោកប្រធាន ហូជីមិញ សាលារៀន យុកថាញ់ (ខេត្ត ប៊ិញធន់) - កន្លែងរក្សាទុកនូវស្លាកស្នាមរបស់លោកប្រធាន ហូជីមិញ

សាលារៀន យកថាញ - កនលែងរកសាទកនវសលាកសនាមរបសលោកបរធាន ហជមញ hinh anh 1សាលារៀន យុកថាញ់ (ខេត្ត ប៊ិញធន់) - កន្លែងរក្សាទុកនូវស្លាកស្នាមរបស់លោកប្រធាន ហូជីមិញ

រូបថត៖  វៀតហាយ
បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖  អៀនថាញ់


សំណើ