ហាណូយ ដំណើរការកម្មវិធី “ពេលបាយសុវត្ថិភាព”

កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានចែកជា ៤ ដំណាក់កាល សំដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង មន - សិការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍ប្រជានិករក្នុងការប្រើប្រាស់អាហារសុវត្ថិភាពរួមចំណែកការពារសុខភាព លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វូឌឹកដាម ផ្ដោះប្តូរជាមួយបណ្តាសហគិ្រនដែលវិនិយោគ
ទៅលើវិស័យកសិកម្ម

ថ្មីៗ នេះ កម្មវិធី "ពេលបាយសុវត្ថិភាព" ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងទាំងមូល ឆ្លងតាមបណ្ដារូបភាពដូចជា៖ ប៉ាណូ ផ្ទាំងរូបភាពឧបករណ៍បំពងសម្លេង។ល។ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វូឌឹកដាម ជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូបំផុសកម្មវិធី "ពេលបាយសុវត្ថិភាព" នាចុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧


ផលិតផលកសិកម្មស្អាតមួយចំនួនរបស់ ហាណូយ

ស្តង់លក់ទំនិញដាក់លក់ផលិតផលផ្សិតស្អាត

ក្រៅពីនោះ នេះក៏ជាវេទិកាមួយដែលតភ្ជាប់រវាង អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអ្នក កាសែត អាជីវករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ "ពីកសិដ្ឋានទៅកាន់តុបាយ"៕

អត្ថបទ៖ ផានឌឹក - រូបថត៖ ទន់គៀត


សំណើ