ហោះហើរលេង​កម្សាន្ត​លើកំពូលនៃច្រកភ្នំ ខៅផា

ហោះហើរលេង​កមសានត​លើកពលនៃចរកភន ខៅផា hinh anh 1ហោះហើរលើកំពូលនៃច្រកភ្នំ ខៅផា នៅស្រុក មូកាងចាយ (ខេត្ត អៀនបាយ)

រូបថត៖ ថេយ្វៀត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ