អ៊ឹកធឹកការប្រណាំងទូក ង សុកត្រាំង លើកទី ៥ នៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ឆ្នាំ ២០២២

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែ វិច្ឆិកា នៅខ្សែទឹកប្រណាំងទូក ង លើដងទន្លេ ម៉ាស្ពែរ៉ូ ទីក្រុង សុកត្រាំង (ខេត្ត សុកត្រាំង) ការប្រណាំងទូក ង សុកត្រាំង លើកទី ៥ នៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេ គឺវឡុង ឆ្នាំ ២០២២ បានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិយាកាសដ៏អ៊ូអរ សោមនស្សរីករាយរបស់អ្នកអុំទូករាប់ពាន់នាក់និងការលើកទឹកចិត្ត សាទរអស់ពីចិត្តនៃទស្សនិកជនរាប់ម៉ឺននាក់។

អកធកការបរណាងទក ង សកតរាង លើកទ ៥ នៅតបនវាលទនាបទនលេ គវឡង ឆនា ២០២២ hinh anh 1លទ្ធផលតំណែងជើងឯកទូក ង នារីបានទៅលើក្រុមទូក ង វត្ត អូរជុំអារាម ព្រែកចេក ទីរួមខេត្ត ង៉ាណាំ (ខេត្ត សុកត្រាំង) និង តំណែងជើងឯកទូក ង បុរសបានទៅលើក្រុមទូក ង វត្ត ពេជ្រមង្គល នៅទីរួមខេត្ត វិញចូវ (ខេត្ត សុកត្រាំង)

រូបថត៖ ឡេ អៀនថាញ់


សំណើ