អ៊ឹកធឹកថ្ងៃជួបជុំគ្នារបស់បណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម

អ៊ឹកធឹកថ្ងៃជួបជុំគ្នារបស់បណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម

ក្នុងបរិយាកាសអ៊ឹកធឹកនៃទូទាំងប្រទេសឆ្ពោះទៅរកមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ) សមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិចំនួន ១៦០០ អង្គនិងរូបដែលតំណាងអោយជនជាតិជាបងប្អូនទាំង ៥៤ ក្នុងទូទាំងប្រទេសបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមមហា សន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០។

អកធកថងៃជបជគនារបសបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម hinh anh 1អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាលោកស្រី តុងធីផុង អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសម្តែងសិល្បៈប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគិច

មហាសន្និបាតគឺជាវេទិកាផ្តោះប្តូរ សិក្សារៀនសូត្រ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងជនជាតិទាំងឡាយជាពេលប្រជុំជីវភាពខាងនយោបាយ សង្គម ស៊ីជម្រៅទូលំទូលាយសម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ពង្រឹងទំនុកចិត្តនិងការស្រុះចិត្តស្រុះគំនិតរបស់បងប្អូន បណ្តាជនជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស៕

អកធកថងៃជបជគនារបសបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម hinh anh 2

កម្មវិធីសិល្បៈដ៏វិសេសវិសាលរបស់បណ្តាជនជាតិភាគតិចនៅមហាសន្និបាត

អកធកថងៃជបជគនារបសបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម hinh anh 3

កម្មវិធីសិល្បៈដ៏ពិសេសវិសាលរបស់បណ្តាជនជាតិភាគតិចនៅមហាសន្និបាត

អកធកថងៃជបជគនារបសបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម hinh anh 4

កម្មវិធីវប្បធម៌ប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគតិចនៅមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

អកធកថងៃជបជគនារបសបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម hinh anh 5

កម្មវិធីសម្តែងវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិភាគតិចនៅមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ឡឹមខាញ់ - យឿងយ៉ាង 


សំណើ