អង្ករដំណើប ទូឡេ - ផលិតផលពិសេសប្រចាំខេត្ត អៀនបាយ

អង្ករដំណើប ទូឡេ - ផលិតផលពិសេសប្រចាំខេត្ត អៀនបាយ

តាមភាសារបស់ជនជាតិ ថៃ ដំណើប ទូឡេ ត្រូវបានហៅថាដំណើប តានឡា។ នេះជាប្រភេទដំណើបពិសេសប្រចាំតំបន់ដែលមានតែនៅជ្រលងភ្នំ ទូឡេ ប៉ុណ្ណោះ ហើយជាប្រភេទអង្ករដំណើបមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រភេទអង្ករដំណើបឆ្ងាញ់បំផុតរបស់ វៀតណាម។ 
អងករដណើប ទឡេ - ផលតផលពសេសបរចាខេតត អៀនបាយ hinh anh 1
ជ្រលងភ្នំ ទូឡេ - ទីកន្លែងព្រោះបណ្ដុះពូជស្រូវ ទូឡេ ដ៏ល្បីឈ្មោះ

បន្ទាប់ពីប្រមូលផល អង្ករដំណើប ទូឡេ ត្រូវបានជនជាតិ ថៃ ច្នៃទៅជាអាហារពេញនិយមជាច្រើនដូចជាអំបុក បាយដំណើប នំបាញ់ជឹង នំបាញ់យ៉ីស្រាអេកជាដើម។ ដោយបានយល់ដឹងពីតម្លៃពិសេសនៃអង្ករដំណើប ទូឡេ ស្រុក វ៉ាន់ចឹន បានដំណើរការនូវគម្រោងជាច្រើនសំដៅអភិវឌ្ឍពូជស្រូវនេះ។
អងករដណើប ទឡេ - ផលតផលពសេសបរចាខេតត អៀនបាយ hinh anh 2
ដំណើប ទូឡេ ត្រូវបានចាត់ទៅក្នុងចំណោមប្រភេទដំណើបឆ្ងាញ់បំផុតរបស់ វៀតណាម

ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ អង្ករដំណើប ទូឡេ ត្រូវបាននាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា) ផ្តល់ វិញ្ញាបនប័ត្រស្លាកសញ្ញាសមូហភាព "ដំណើប ទូឡេ"។ អង្ករដំណើប ទូឡេ បានមានវត្តមាននៅខេត្ត ក្រុងជាច្រើនលើទូទាំងប្រទេស៕
វៀតយុង - ទឺហ្វ៊ិញ

សំណើ