អ្នកជំនាញ​និង​រូប​និម្មិត AI​ បង្ហាញ​រូបភាព​អនាគត​នៃ​ការធ្វើ​អាណានិគម​នៅ​ទី​អវកាស​

រាប់ចាប់ពីកញ្ចុំអន្តរផ្កាយរហូតដល់ភពព្រះអង្គារ ការរុករកអវកាសរបស់មនុស្សគឺតែងតែមាននៅក្នុងរឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រសឹងគ្រប់ឆ្នាំកន្លងទៅ។

ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអវកាសអះអាងថា ការរុករកអវកាសរបស់មនុស្សនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយ “អ្នកបច្ចេកទេស” ដែលសាងសង់ “ច្រកផ្លូវ” នៅជិតផែនដី។

អនកជនាញ​នង​រប​នមមត AI​ បងហាញ​របភាព​អនាគត​នៃ​ការធវើ​អាណានគម​នៅ​ទ​អវកាស​ hinh anh 1អ្នកជំនាញនិងរូបនិម្មិត AI បង្ហាញរូបភាពអនាគតនៃការធ្វើអាណានិគមនៅទីអវកាស

ពួកគេបាននិយាយថា ច្រកទាំងនេះនឹងជួយអ្នករុករកជាមនុស្សក្នុងចំនួនតូចបង្កើតអាណានិគមនៅលើព្រះចន្ទនិងបន្ទាប់មកនៅលើភពព្រះអង្គារ។

ដើម្បីស្រមៃមើលថាតើច្រកទាំងនោះមើលទៅដូចអ្វី វេបសាយ DailyMail.com បានប្រើម៉ាស៊ីនបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈ AI ដ៏ពេញនិយម Midjourney ដើម្បីបង្កើតរូបភាពនៃអាណានិគមអវកាសនិងយានអវកាស ដោយផ្អែកលើការព្យាករណ៍ទាំងនេះដូចខាងក្រោម៕

អនកជនាញ​នង​រប​នមមត AI​ បងហាញ​របភាព​អនាគត​នៃ​ការធវើ​អាណានគម​នៅ​ទ​អវកាស​ hinh anh 2
អនកជនាញ​នង​រប​នមមត AI​ បងហាញ​របភាព​អនាគត​នៃ​ការធវើ​អាណានគម​នៅ​ទ​អវកាស​ hinh anh 3
អនកជនាញ​នង​រប​នមមត AI​ បងហាញ​របភាព​អនាគត​នៃ​ការធវើ​អាណានគម​នៅ​ទ​អវកាស​ hinh anh 4

អ្នកជំនាញនិងរូបនិម្មិត AI បង្ហាញរូបភាពអនាគតនៃការធ្វើអាណានិគមនៅទីអវកាស

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖ ធីតា


សំណើ