អ្នកដែលបញ្ចប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ធ្វើចត្តាឡីស័កប្រមូលផ្តុំ ត្រូវតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង តាមដានសុខភាពនៅផ្ទះ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃបន្តទៀត

អ្នកដែលបញ្ចប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំ ត្រូវតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង តាមដានសុខភាពនៅផ្ទះ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃបន្តទៀត អ្នកដែលបញ្ចប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំ ត្រូវតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង តាមដានសុខភាពនៅផ្ទះ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃបន្តទៀត

គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាល ដាលនៃជំងឺ កូវីដ - ១៩ ទើបបានផ្ញើសារទូរលេខជាបន្ទាន់ស្ដីអំពីការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងរាល់បទប្បញ្ញត្តិធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំនិងគ្រប់គ្រងក្រោយពេលបញ្ចប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ - ១៩។

អនកដែលបញចបរយៈពេល ២១ ថងៃ ធវើចតតាឡសកបរមលផត តរវតែសថតករោមការគរបគរង តាមដានសខភាពនៅផទះ កនលែងសនាកអាសរយ កនងរយៈពេល ៧ ថងៃបនតទៀត hinh anh 1

តាយរយៈនោះ អ្នកដែលបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំត្រូវតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង តាមដានសុខភាពនៅនឹងផ្ទះ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃបន្តទៀត៕

អនកដែលបញចបរយៈពេល ២១ ថងៃ ធវើចតតាឡសកបរមលផត តរវតែសថតករោមការគរបគរង តាមដានសខភាពនៅផទះ កនលែងសនាកអាសរយ កនងរយៈពេល ៧ ថងៃបនតទៀត hinh anh 2អ្នកដែលបញ្ចប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំ ត្រូវតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង តាមដានសុខភាពនៅផ្ទះ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃបន្តទៀត

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ យា៉ញ់លើយ-ធីតា-បឹងបួ


សំណើ