អ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិ អេដេ ស្វែងយល់ព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

អនកបោះឆនោតជនជាត អេដេ សវែងយលពតមានអពបេកខជនឈរឈមោះបោះឆនោត hinh anh 1

អ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិ អេដេ ស្វែងយល់ព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២១ - ២០២៦ នៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ១៧ ភូមិ អា-ក យ្ហុង សង្កាត់ តឹនលើយ ទីក្រុង បួនម៉ាធួត (ខេត្ត ដាក់ឡាក់)

រូបថត៖  ទន់អាញ់
បញ្ចូលរូបថត៖ ទេវី


សំណើ