អ្នកភូមិជនជាតិ ចាម នៅខេត្ត ប៊ិញយឿង អញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណដែលភ្ជាប់បន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិចយ៉ាងសកម្ម

ប្រជាជននៅភូមិ ចាម អញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ប្រជាជននៅភូមិ ចាម អញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណ

តាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ មានគ្រួសារជនជាតិ ចាម ប្រមាណជា ១៥០ គ្រួដោយមានមនុស្សជិត ៥០០ នាក់នៅភូមិ ហ្វាឡុក ឃុំ មិញហ្វា ស្រុក យ៉ូវទៀង ខេត្ត ប៊ិញយឿង បានមានវត្តមានគ្រប់ៗ គ្នាសម្រាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណតាមគំរូថ្មី។

អនកភមជនជាត ចាម នៅខេតត បញយឿង អញជើញទៅធវើអតតសញញាណបណណដែលភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចយាងសកមម hinh anh 1ប្រជាជននៅភូមិ ចាម អញ្ជើញទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណ
អនកភមជនជាត ចាម នៅខេតត បញយឿង អញជើញទៅធវើអតតសញញាណបណណដែលភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចយាងសកមម hinh anh 2កម្មាភិបាលនគបាលណែនាំប្រជាជន ចាម ពីរបៀបថតរូបត្រឹមត្រូវតាមវិធី
អនកភមជនជាត ចាម នៅខេតត បញយឿង អញជើញទៅធវើអតតសញញាណបណណដែលភជាបបនទះឈបអេឡចតរនចយាងសកមម hinh anh 3អ្នកភូមិ ចាម នៅភូមិ ហ្វាឡុក ឃុំ មិញហ្វា ស្រុក យ៉ូវទៀង ខេត្ត ប៊ិញយឿង អញ្ជើញមកធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណ

សព្វថ្ងៃ ក្រៅពីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនៅឯមូលដ្ឋាន មានកូនក្មួយបងប្អូនជនជាតិ ចាម ជាច្រើននាក់បានចំណាកស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ នៅខេត្ត ប៊ិញយឿង ប៊ិញ ភឿក ហេតុដូច្នេះហើយការណ៍មានលិខិតស្នាមផ្សេងៗ ភ្ជាប់ខ្លួនពិតជាសំខាន់ណាស់៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ហ្វៀនត្រាង

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សិរី - បឹងឈូក


សំណើ