អ្នក​ម្តាយ​លេចចេញ​សញ្ញា​៣​នេះ មានន័យថា​ក្នុង​ខ្លួន​ផ្ទុក​ជាតិពុល​ច្រើន​

អ្នក​ម្តាយ​លេចចេញ​សញ្ញា​៣​នេះ មានន័យថា​ក្នុង​ខ្លួន​ផ្ទុក​ជាតិពុល​ច្រើន​

ខាងក្រោមនេះ គឺសញ្ញា៣ដែលអាចបង្ហាញអ្នកម្តាយថាក្នុងខ្លួនកំពុងតែមានផ្ទុកសារធាតុពុល។ នៅពេលដែលស្បែកអ្នកម្តាយប្រែជាមិនស្អាត ហើយទឹកមុខប្រែប្រួលដោយប្រែជាមិនល្អមានន័យថាក្នុងខ្លួននឹងមានផ្ទុកសារធាតុពុលច្រើន។

នៅពេលដែលស្បែកអ្នកម្តាយប្រែជាលឿង ហើយឡើងកន្ទួលក្រហមនោះ អ្នកគួរ តែប្រយ័ត្នដោយគួរតែបញ្ចេញជាតិពុលចេញមកក្រៅ ទើបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកនិងកូនក្នុងផ្ទៃ។

អនក​មតាយ​លេចចេញ​សញញា​៣​នេះ មាននយថា​កនង​ខលន​ផទក​ជាតពល​ចរើន​ hinh anh 1

ប្រសិនជាអ្នកម្តាយតែងកើតមានអាការៈទល់លាមកក៏អាចបង្ហាញថារាងកាយរបស់អ្នកម្តាយកំពុងតែមានផ្ទុកសារធាតុពុលដែរ ព្រោះនៅពេលដែលរាងកាយអ្នកមានជាតិពុលខ្ពស់ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការបត់ជើងធំខ្លាំងណាស់។

នៅពេលដែលក្លិនមាត់អ្នកម្តាយប្រែជាមិនល្អ មានន័យថាដល់ពេលដែលអ្នកម្តាយត្រូវបញ្ចេញជាតិពុលហើយ។

ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែប្រយ័ត្នពីអាការៈ ៣ នេះ ទើបសារធាតុពុលទាំងនោះអាចបញ្ចេញមកក្រៅអស់ មិនបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកទាំងពីរបាន៕ 

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីរស្មីកម្ពុជាដោយ៖  ធីតា


សំណើ