អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខសមណស័ក្ដិពុទ្ធសាសនាទក្ខិណនិកាយ ខ្មែរ នៅខេត្ត ត្រាវិញ

អនុប្រធានរដ្ឋ​លោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះតេជគុណ ថាច់សុខសាន អនុប្រធានរដ្ឋ​លោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះតេជគុណ ថាច់សុខសាន

នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ បានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនិងប្រគេនទេយ្យវត្ថុដល់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍  ថាច់សុខសាន អនុប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាល សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនា វៀតណាម ព្រះចៅអធិការវត្តអង្គរាជបូរី (អង្គ) នៅសង្កាត់លេខ ៨ ទីក្រុង ត្រាវិញ រួមជាមួយនឹងមន្ត្រី សង្ឃ ពុទ្ធសាសនាទក្ខិណនិកាយ ខ្មែរ ក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជា - ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥៕

អនបរធានរដឋ លោកសរ វធអាញសន អញជើញសរសខទកខសមណសកដពទធសាសនាទកខណនកាយ ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 1

អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញចូលទស្សនាព្រះវិហារវត្ត អង្គរាជបូរី (អង្គ)

អនបរធានរដឋ លោកសរ វធអាញសន អញជើញសរសខទកខសមណសកដពទធសាសនាទកខណនកាយ ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 2

អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះឧបជ្ឈាយ៍  ច់សុខសាន

អនបរធានរដឋ លោកសរ វធអាញសន អញជើញសរសខទកខសមណសកដពទធសាសនាទកខណនកាយ ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 3

អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញប្រគេនអង្គផ្កាអបអរសាទរព្រះឧបជ្ឈាយ៍  ថាច់សុខសាន រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្ឃពុទ្ធសាសនាទក្ខិណនិកាយ ខ្មែរ

អនបរធានរដឋ លោកសរ វធអាញសន អញជើញសរសខទកខសមណសកដពទធសាសនាទកខណនកាយ ខមែរ នៅខេតត តរាវញ hinh anh 4

អនុប្រធានរដ្ឋលោកស្រី វ៉ធីអាញ់ស៊ន់ អញ្ជើញប្រគេនទេយ្យវត្ថុព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់សុខសាន

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ភុកសឺន (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាម)
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ - អៀនថាញ់


សំណើ