អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍភាសាជនជាតិភាគតិច

អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍភាសាជនជាតិភាគតិច

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅខេត្ត ត្រាវិញ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតំបន់ ណាមបូ សហការជាមួយនឹងសាលាមធ្យមសិក្សាវេយ្យាករណ៍បាលី - ខ្មែរ ខេត្ត ត្រាវិញ បានចាត់តាំងសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ “ភាសានិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ ណាមបូ”។

អភរកសនងអភវឌឍភាសាជនជាតភាគតច hinh anh 1ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមអង្គសិក្ខាសាលា
អភរកសនងអភវឌឍភាសាជនជាតភាគតច hinh anh 2

សាស្រ្តាចារ្យរង បណ្ឌិត ឡេថាញ់សាង ប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមតំបន់ ណាមបូ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា

អភរកសនងអភវឌឍភាសាជនជាតភាគតច hinh anh 3

គណៈអធិបតីក្នុងអង្គសិក្ខាសាលា

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថាញ់ហ្វា


សំណើ