ឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខា ប្រធានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣

ឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខា ប្រធានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣

កាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ មហាសន្និបាតអាណត្តិទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ មហាសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខានិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។

ឥសសរជនថនាកដកនាការយាលយនយោបាយ គណៈលេខា បរធានទទលបនទកគណៈកមមាធការតរតពនតយមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ hinh anh 1

សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ត្រូវបានមហាសន្និបាតបោះឆ្នោត ផ្តល់ទំនុកចិត្ត ជ្រើសតាំងជាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្ត វៀតណាម អាណាត្តិទី ១៣៕

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ