ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការងារព្យាបាល ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ នៅអនុវិទ្យាល័យ វ៉ធីសៅ សង្កាត់លេខ ៣ ខណ្ឌ ប៊ិញថាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ នៅអនុវិទ្យាល័យ វ៉ធីសៅ សង្កាត់លេខ ៣ ខណ្ឌ ប៊ិញថាញ់

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ៤ ខែ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក វូឌឹកដាម ប្រធាន គណៈ កម្មការជាតិដឹកនាំការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-១៩ ព្រមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃទីក្រុង ហូជី មិញ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារព្យាបាល ចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ នៅលើភូមិសាស្រ្តទីក្រុង៕

ឧបនាយករដឋមនតរលោក វឌកដាម អញជើញតរតពនតយការងារពយាបាល ការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 1ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យ ញ៉ឹនយ៉ឹនយ៉ាឌិញ (សង្កាត់ លេខ ៧ ខណ្ឌ ប៊ិញថាញ់) ស្តីពីការព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ - ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ
ឧបនាយករដឋមនតរលោក វឌកដាម អញជើញតរតពនតយការងារពយាបាល ការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 2ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ នៅអនុវិទ្យាល័យ វ៉ធីសៅ សង្កាត់លេខ ៣ ខណ្ឌ ប៊ិញថាញ់
ឧបនាយករដឋមនតរលោក វឌកដាម អញជើញតរតពនតយការងារពយាបាល ការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 3ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការងារព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -១៩ ធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យ ញ៉ឹនយ៉ឹនយ៉ឌិញ (សង្កាត់លេខ ៧ ខណ្ឌ ប៊ិញថាញ់)
ឧបនាយករដឋមនតរលោក វឌកដាម អញជើញតរតពនតយការងារពយាបាល ការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 4ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក វូឌឹកដាម អញ្ជើញប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យ ញ៉ឹនយ៉ឹនយ៉ឌិញ ស្តីពីការព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ដៀបទ្រឿង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺនហេង - បឹងបួ - យ័ញលើយ


សំណើ