ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗ បន្ទប់ស្នាក់នៅ ទីកន្លែងទទួលករណីដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩អនាម័យបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃស ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗ បន្ទប់ស្នាក់នៅ ទីកន្លែងទទួលករណីដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩អនាម័យបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនិងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៃការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅតាមសហគ្រាសក្នុងតំបន់ផលិតកែឆ្នៃនាំចេញ តឹនធន់ (ទីក្រុង ហូជីមិញ) និងការងារត្រៀមរៀបចំតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗ បន្ទប់ស្នាក់នៅទីកន្លែងទទួលករណីដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩ អនាម័យ បង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ ហូជីមិញ៕

ឧបនាយករដឋមនរតបរចាការនៃរដឋាភបាលលោក ទរឿងហវាបញ អញជើញតរតពនតយការងារបងការការឆលងរាលដាលជងនៅទករង ហជមញ hinh anh 1
ឧបនាយករដឋមនរតបរចាការនៃរដឋាភបាលលោក ទរឿងហវាបញ អញជើញតរតពនតយការងារបងការការឆលងរាលដាលជងនៅទករង ហជមញ hinh anh 2

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៃការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត Mtex - សហគ្រាសដែលមានដើមទុន វិនិយោគ ១០០% ពីប្រទេស ជប៉ុន ជំនាញខាងផលិតគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងយន្តរថយន្ត

ឧបនាយករដឋមនរតបរចាការនៃរដឋាភបាលលោក ទរឿងហវាបញ អញជើញតរតពនតយការងារបងការការឆលងរាលដាលជងនៅទករង ហជមញ hinh anh 3
ឧបនាយករដឋមនរតបរចាការនៃរដឋាភបាលលោក ទរឿងហវាបញ អញជើញតរតពនតយការងារបងការការឆលងរាលដាលជងនៅទករង ហជមញ hinh anh 4

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខកម្មករដែលចូលរួមការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតម្ជុលដេរOrgan កន្លែងដែលមានពលករប្រហែល ១.២៥០ នាក់ជំនាញផលិតម្ជុលដេរគ្រប់ប្រភេទ

ឧបនាយករដឋមនរតបរចាការនៃរដឋាភបាលលោក ទរឿងហវាបញ អញជើញតរតពនតយការងារបងការការឆលងរាលដាលជងនៅទករង ហជមញ hinh anh 5

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខកម្មករដែលចូលរួមក្នុងការងារការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត Nikkisoកន្លែងដែលមានពលករចំនួន ១.៦៥០ នាក់

ឧបនាយករដឋមនរតបរចាការនៃរដឋាភបាលលោក ទរឿងហវាបញ អញជើញតរតពនតយការងារបងការការឆលងរាលដាលជងនៅទករង ហជមញ hinh anh 6

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗ បន្ទប់ស្នាក់នៅ ទីកន្លែងទទួលករណីដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ - ១៩អនាម័យបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ ហូជីមិញ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថាញ់វូ
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ - អៀនថាញ់


សំណើ