កេរដំណែលពីកងនាវាចរណ៍  ហា្វងសា លើកោះ លីសឺន

ប៊ុង បារី ជាកន្លែងដែលវីរកងជីវពលនៃកងនាវា ចរណ៍ ហ្វាង ស ហ្វឹក ហ ត់ហែលទឹក មុជទឹកមុនពេលចេញទៅបំពេញភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យនៅប្រជុំកោះទាំងពីរគឺ ហ្វាងសា និង ទ្រឿងសា

បណា្តផ្លាកព្រលឹងដែលទាក់ទងដល់កងនាវាចរណ៍ ហ្វាងសា បានតម្កល់ទុក គោរពបូជានៅវិហារភូមិ អានវិញ

សព្វថ្ងេនេះ នៅលើសេុកកោះ លីសឺន នៅមានកេរដំណេល  ជាចេើនដេលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណា្ដវីរ​កង ជីវពលនេ  កងនាវាចរណ៍ ហ្វាងសា តេូវបានរកេសាទុក ជួសជុលនិងតំឡើង  ថា្នក់ដើមេបីកត់តេទុកនូវគុណូបការៈរបស់បណា្ដជនដេល បាន ចេញទៅ "បើកផ្លូវ" សមុទេ ហើយកេរដំណេលទាំងនោះ  មាន តម្លៃយ៉ាងធំធេងក្នុងវិស័យអប់រំចំពោះបណា្ដជំនាន់កូន  ចៅនាពេលបច្ចុបេបន្ននិងនាអនាគតកាល៕
 
ពិធីការសែនថ្វាយព្រលឹងវីរកងជីវពលនៃកងនាវាចរណ៍ ហ្វាងសា នៅវិហរភូមិ  អានវិញ

បូជនីយដ្ឋានកងនាវាចរណ៍ ហ្វាងសា
ដែលគ្រប់គ្រងទាំងកងនាវាចរណ៍ បាក់ហាយ

វត្ត អឹមលិញ ជាកន្លែងដែលប្រជា នេសាទមកបួងសួងមុនពេលចេញដំណើរទៅលំហ សមុទែ សុំអោយអារក្សទេវតានិងព្រលឹងនៃវីរៈកងជីវពលនៃកងនាវាចរណ៍ជួយ ទ្រទ្រង់ ការពារ ចំពោះរលកធំ  ខ្យល់បោកបក់ខ្លាំង ហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុខ សន្តសុវត្ថិភាព


សំណើ