ចង្វាក់រាំក្បាច់បុរាណប្រពៃណី ខ្មែរ ខេត្ត សុកត្រាំង

ចងវាករាកបាចបរាណបរពៃណ ខមែរ ខេតត សកតរាង hinh anh 1ចង្វាក់រាំក្បាច់បុរាណប្រពៃណីសម្តែងដោយសិល្បការិនី ថាច់ ណាវី និង ទ្រៀវ ធីផឿង នៃក្រុមសិល្បៈ ខ្មែរ ខេត្ត សុកត្រាំង នៅវត្ត បទុមវង្សាសំរោងទីក្រុង សុកត្រាំង (ខេត្ត សុកត្រាំង)

រូបថត៖ អានហៀវ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ