ទិដ្ឋភាពពិធីបើកមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ១៦ - Vesak ឆ្នាំ ២០១៩

គេហទំព័រព័ត៌មានចម្រុះអេឡិចត្រូនិកនៃកាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំំនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន វៀតណាមសូមឧទ្ទេសនាមរូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពទាំងនោះដូចតទៅ៖
ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ១៦ -  Vesak ឆ្នាំ ២០១៩។ រូបថត៖ យាន់តឹន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រតិភូបរទេសទទួលឯកសារនៅមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ១៦ - Vesak ឆ្នាំ ២០១៩។ រូបថត៖ យាន់តឹន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់មហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ១៦ - Vesak ឆ្នាំ ២០១៩ តាមរយៈអេក្រងដ៏ធំនៅកន្លែងប្រារព្ធបើកពិធី។ រូបថត៖ យាន់តឹន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ទីលានចំណតរថយន្តចង្អៀតនណែននៅកន្លែងមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ១៦ - Vesak ឆ្នាំ ២០១៩។ រូបថត៖ យាន់តឹន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលដោយ៖  ជ័យពិសិដ្ឋ

សំណើ