និទាឃរដូវនៅជ្រលងភ្នំ ភៀងបាន

និទាឃរដូវនៅជ្រលងភ្នំ ភៀងបាន ឃុំ ណាតូវ ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ (ខេត្ត ដៀនបៀន)។

នទាឃរដវនៅជរលងភន ភៀងបាន hinh anh 1

និទាឃរដូវនៅជ្រលងភ្នំ ភៀងបាន ឃុំ ណាតូវ ទីក្រុង ដៀនបៀនភូ (ខេត្ត ដៀនបៀន)

រូបថត៖ ស៊ន់ទឺ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ