បង្កើតយន្តការគោលនយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍ

នាថ្ងៃទី ៩ ខែ កក្កដា នៅទីក្រុង ហូ ជីមិញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ

អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុប ១៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 53-NQ/TW ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមនិងធានាការពារជាតិ សន្តិសុខតំបន់ប៉ែកខាងកើតនៃភូមិភាគខាងត្បូងនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចគោលដៅភាគខាងត្បូងដល់ឆ្នាំ ២០១០ កំណត់ទិសដៅដល់ឆ្នាំ ២០២០ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានលេខ 27 - KL/TW ចុះថ្ងៃទី ២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 53 - NQ /TW…

បងកើតយនតការគោលនយោបាយដើមបអភវឌឍ hinh anh 1ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ
បងកើតយនតការគោលនយោបាយដើមបអភវឌឍ hinh anh 2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំ

អត្ថបទ៖ ផាមទៀប
រូបថត៖ យឿងយ៉ាង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺនហេង


សំណើ