រដូវផ្កាហ័រថននៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា

រដវផកាហរថននៅលើភនខពសនៃខេតត សនឡា hinh anh 1

រដូវផ្កា ហ័រថន នៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា

រូបថត៖ ហ៊ឺវក្វៀត
បញ្ចូលដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ