រដូវស្រូវទុំនៅជ្រលងភ្នំ បាក់សឺន

រដវសរវទនៅជរលងភន បាកសន hinh anh 1រដូវស្រូវទុំនៅជ្រលងភ្នំ បាក់សឺន (ខេត្ត ឡាងសឺន)

រូបថត៖ អាញ់ទន់
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់


សំណើ