វណ្ណកម្មកុលាលភាជន៍ ចាម

សិប្បការិនី ទ្រឿង ធីហ្កាច់ នៅភូមិសិប្បកម្មកុលាលភាជន៍ បាវទ្រុក ទីរួមស្រុក ភឿកយឹន ស្រុក និញភឿក (ខេត្ត និញធន់) បង្ហើយរួចរាល់នូវវណ្ណកម្មកុលាលភាជន៍សិល្បៈនាដកាអប្សរា។

វណណកមមកលាលភាជន ចាម hinh anh 1សិប្បការិនី ទ្រឿង ធីហ្កាច់ នៅភូមិសិប្បកម្មកុលាលភាជន៍ បាវទ្រុក ទីរួមស្រុក ភឿកយឹន ស្រុក និញភឿក (ខេត្ត និញធន់) បង្ហើយរួចរាល់នូវ វណ្ណកម្មកុលាលភាជន៍សិល្បៈនាដកាអប្សរា

រូបថត៖ ភូគ្វី


សំណើ