វ៉ាន់មីវ - ក្វឹកទឺយ៉ាម

ទិដ្ឋភាពរួមនៃ វ៉ាន់មីវ - ក្វឹកទឺយ៉ាម។

ជាពិសេស ៨២ ផ្ទាំងសិលាចារឹកបណ្ឌិតនារជ្ជសម័យ ឡេ- ម៉ាក (រាជវង្សត្រកូល ឡេ និងត្រកូល ម៉ាក) ក្នុងបណ្តុំតំបន់កេរ្តិ៍ដំណែលនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាបេតិកភ័ណ្ឌមួយក្នុងបណ្តាបេតិកភ័ណ្ឌដែលមានតម្លៃដ៏លើសលុប ដែលបុព្វបុរសយើងបានបន្សល់ទុកមក។
 
ផំ្ទាងសិលាចារឹកបណិ្ឌត។

ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ តំបន់កេរ្តិ៍ដំណែល វ៉ាន់មីវ - ក្វឹកទឺយ៉ាម ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជា " កេរ្តិ៍ដំណែលជាតិពិសេស "។បច្ចុប្បន្ន វ៉ាន់មីវ - ក្វឹកទឺយ៉ាម ជាអាស័យដ្ឋានទេសចរវប្បធម៌ដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់រដ្ឋធានី
ហាណូយ៕

ជ្រុងមួយនៃ វ៉ាន់មីវ - ក្វឹកទឺយ៉ាម នាពេលរាត្រី
 
ទីកន្លែងដែលប្រជាជនរដ្ឋធានីនិយមមកកំសាន្តនាដើមនិទាឃរដូវ 
 
ភ្ញៀវបរទេសមកទស្សនា វ៉ាន់មីវ - ក្វឹកទឺយ៉ាម
 

សំណើ