សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមរវាងវៀតណម - កម្ពុជា

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម សូមឧទ្ទេសនាមសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមទាំងស្រុងរវាងវៀតណម - កម្ពុជាដូចតទៅ៖ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នរោត្តម សីហមុនី យាងទទួលស្វាគមន៍និងទទួលជួបសវនការជាមួយលោកប្រធានរដ្ឋ ត្រឹនដាយក្វាង និងលោកជំទាវ។ រូបថត៖ ញ៉ានសាង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ