អនុវត្តសារអប់រំទាង ៥ ចំណុត (៥K) ដើម្បីរស់នៅប្រកដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងជំងឺរាត្បាតសកល កូវីដ-១៩

អនុវត្តសារអប់រំទាង ៥ ចំណុត (៥K) ដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងជំងឺរាត្បាតសកល កូវីដ-១៩ អនុវត្តសារអប់រំទាង ៥ ចំណុត (៥K) ដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងជំងឺរាត្បាតសកល កូវីដ-១៩

ចូរការពារលោកអ្នកនិងយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ជៀសអោយផុតពីជំងឺរាតត្បាតសកល កូវីដ - ១៩ ដោយអនុវត្តសារអប់រំទាំង ៥ ចំណុច (៥ K) រួមមាន៖ ពាក់ម៉ាស់ កម្ចាត់មេរោគជាញឹកញាប់ រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពខណៈពេលជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកដទៃ មិនប្រមូលផ្តុំជួបជុំគ្នាច្រើននិងបំពេញទម្រង់រាយការណ៍សុខភាពផង៕

អនវតតសារអបរទាង ៥ ចណត (៥K) ដើមបរសនៅបរកដោយសវតថភាពរមជាមយនងជងរាតបាតសកល កវដ-១៩ hinh anh 1អនុវត្តសារអប់រំទាង ៥ ចំណុត (៥ K) ដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងជំងឺរាត្បាតសកល កូវីដ-១៩

អនវតតសារអបរទាង ៥ ចណត (៥K) ដើមបរសនៅបរកដោយសវតថភាពរមជាមយនងជងរាតបាតសកល កវដ-១៩ hinh anh 2អនុវត្តសារអប់រំទាង ៥ ចំណុត (៥K) ដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងជំងឺរាត្បាតសកល កូវីដ-១៩

ប្រភព៖ ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺនហេង-អៀនថាញ់-បឹងបួ


សំណើ