• ប្រឡង​ឃោសនា​គោលនយោបាយ​និង​ច្បាប់​ដោយ​ភាសា​ជនជាតិ

    អបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងបណ្ដាជនជាតិភាគតិចទីក្រុង ហូជីមិញ លើកទី ៣ គណៈកម្មការជនជាតិទីក្រុង ហូជីមិញ បានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពិធីប្រឡង "ឃោសនាគោលនយោបាយនិងច្បាប់ដោយភាសាជនជាតិ" ឆ្នាំ ២០១៩ ដើម្បីជំរុញយ៉ាងសកម្មលើការងារឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំច្បាប់ចំពោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រ។

    11:11 | 11-11-2019 | សង្គម