អភិវឌ្ឍន៍ភាសាសរសេរ អោយជនជាតិ កឺទូ - ប៉ាកូ និង តាអូយ

អភិវឌ្ឍន៍ភាសាសរសេរ អោយជនជាតិ កឺទូ - ប៉ាកូ និង តាអូយ
ដោយមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ  ៤ ពាន់លានដុង ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០១៧ - ២០២២ គម្រោង  នេះនឹងរៀបរៀងឯកសារដើម្បីបង្រៀនអក្សរសរសរសេរ ផ្សព្វផ្សាយ  ព័ត៌មាន ហ្វឹកហ្វឺនជូនដល់គ្រូបង្រៀន  ព្រមជាមួយនោះបង្រៀនអក្សរ  សរសេរសាកល្បងអោយសិស្សសាលាជាជនជាតិ កឺទូ ប៉ាកូ តាអូយ  ចាត់តាំង បណា្ដអង្គប្រជុំសិក្សា  ពិគ្រោះយោបល់អំពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀននិងរៀនហើយវាយតម្លៃពីបំណិននៃការសរសេរអក្សរអោយ សិស្សសាលា។
អស់មួយរយៈពេលដ៏វែងនៅក្នុងសាលារៀន ជនជាតិ កឺទូ ប៉ាកូ តាអូយ មិនបានបង្រៀនភាសានិយាយក៏ដូចជាអក្សរសរសេររបស់ជនជាតិខ្លួន
អស់មួយរយៈពេលដ៏វែងនៅក្នុងសាលារៀន ជនជាតិ កឺទូ ប៉ាកូ តាអូយ មិនបានបង្រៀនភាសានិយាយក៏ដូចជាអក្សរសរសេររបស់ជនជាតិខ្លួន

គម្រោង "សាកល្បងអភិវឌ្ឍន៍ភាសាសរសេរ កឺទូ ថ្នាក់ទី ៤ ថ្នាក់ទី ៥ និងភាសា ប៉ាកូ តាអូយ ថ្នាក់ទី ១ ទី ២ ទី ៣ សម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា" ដោយមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណា្ដលខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ និងអង្គការ FAROAS (ប្រទេស ន័រវែស) សហការដំណើរការ
គម្រោង "សាកល្បងអភិវឌ្ឍន៍ភាសាសរសេរ កឺទូ ថ្នាក់ទី ៤ ថ្នាក់ទី ៥ និងភាសា ប៉ាកូ តាអូយ ថ្នាក់ទី ១ ទី ២ ទី ៣ សម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា" ដោយមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណា្ដលខេត្ត ធឿធៀន - ហ្វេ និងអង្គការ  FAROAS (ប្រទេស ន័រវែស) សហការដំណើរការ

នៅក្នុងបណ្តាម៉ោងបង្រៀនភាសាជនជាតិ គ្រូបង្រៀននិងសិស្សសាលាប្រើភាសា កឺទូ ដោយផ្ទាល់តែម្តង
នៅក្នុងបណ្តាម៉ោងបង្រៀនភាសាជនជាតិ គ្រូបង្រៀននិងសិស្សសាលាប្រើភាសា កឺទូ ដោយផ្ទាល់តែម្តង
ប្អូនៗ កុមារាកុមារីជនជាតិ កឺទូ ចាប់ផ្តើមរៀនចំណាំមុខតួអក្សរសរសេរ
ប្អូនៗ កុមារាកុមារីជនជាតិ កឺទូ ចាប់ផ្តើមរៀនចំណាំមុខតួអក្សរសរសេរ
គម្រោងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរក្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន អភិវឌ្ឍន៍ភាសាសរសេររួមអោយជនជាតិ កឺទូ ប៉ាកូ តាអូយ ព្រមទាំងរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្ស អភិវឌ្ឍន៍អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃសហគមន៍បណា្ដជនជាតិ  វៀតណាម៕
  ក្វឹកវៀត - ហូគៅ
កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍