តំបន់ព្រំដែន តាប៉ែត ប្រែមុខមាត់ថ្មី

តំបន់ព្រំដែន តាប៉ែត ប្រែមុខមាត់ថ្មី
ជាគ្រួសារសមាជិកមួយគ្រួក្នុងតំបន់ប្រជានិករ មុនពេលរុះរីមកទីនេះ គ្រួសារលោក ឡឹមឡឹន មិនមានផ្ទះស្នាក់នៅនិងដីបង្កបង្កើនផលទេ ជីវភាពរស់នៅជួបការលំបាកខ្លាំង។ ចាប់តាំងពីពេលទទួលបានផ្ទះ  ដីបង្កបង្កើនផលទំហំ ១ ហិកតា គ្រួសារគាត់បានដាំដំឡូងមី ពោត ជាជំហានៗ កែលម្អជីវភា រស់នៅ។ 
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៨ គ្រួសាររបស់លោក ឡឹមឡឹន នៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ បានចិញ្ចឹមមេគោបន្តពូជថែម ១ ក្បាល ផ្តល់ប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុង
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៨ គ្រួសាររបស់លោក ឡឹមឡឹន នៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ បានចិញ្ចឹមមេគោបន្តពូជថែម ១ ក្បាល ផ្តល់ប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុង
"ពីមុននេះគ្រួសារខ្ញុំក្រណាស់! គ្មានដីសម្រប់បង្កបង្កើនផលទេ។ នៅឆ្នាំ ២០១៣ បានមកនៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្មនេះ ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំបានលំនឹងជាងពីមុន" លោក ឡឹមឡឹន បានចែករំលែក។
ផ្លូវចូលទៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ បានចាក់កៅស៊ូមាំទាំ ជួយអោយបងប្អូនជនជាតិនៅទីនេះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក
ផ្លូវចូលទៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ បានចាក់កៅស៊ូមាំទាំ ជួយអោយបងប្អូនជនជាតិនៅទីនេះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក

យោងតាមលោក ង៉ូវ៉ាន់ត្រាម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន  ឃុំ ឡុកថញ់ តំបន់ស្ថិរនិវាសដា្ឋនស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថញ់ មានគ្រួសារចំនួន ៦២ ដែលបានសោយផលពីកម្មវិធី ៣៣ របស់រដា្ឋភិបាល។ 
ក្រុមគ្រួសារបងស្រី ង្វៀនធីហៀន នៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ ថែទាំចម្ការពោតលើផ្ទៃដីដាំឆ្លាស់នឹងដើមស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីទំហំ ១ ហិកតាដែលបានរដ្ឋផ្តល់អោយ ផ្ទះរបស់គ្រួសារបងប្អូនជនជាតិមួយគ្រួក្នុងតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់
ក្រុមគ្រួសារបងស្រី ង្វៀនធីហៀន នៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ ថែទាំចម្ការពោតលើផ្ទៃដីដាំឆ្លាស់នឹងដើមស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីទំហំ ១ ហិកតាដែលបានរដ្ឋផ្តល់អោយ
ក្រុមគ្រួសារបងស្រី ង្វៀនធីហៀន នៅតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់ ថែទាំចម្ការពោតលើផ្ទៃដីដាំឆ្លាស់នឹងដើមស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីទំហំ ១ ហិកតាដែលបានរដ្ឋផ្តល់អោយ ផ្ទះរបស់គ្រួសារបងប្អូនជនជាតិមួយគ្រួក្នុងតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់
ផ្ទះរបស់គ្រួសារបងប្អូនជនជាតិមួយគ្រួក្នុងតំបន់ស្ថិរនិវាសដ្ឋានស្ថិរវប្បកម្ម ឡុកថាញ់

អាស្រ័យដោយសកម្មពលកម្ម បង្កបង្កើនផល គ្រួសារប្រជាជនទាំងឡាយនៅទីនេះជាជំហានៗ  ច្រាន ថយក្រោយនូវភាពក្រខ្សត់បានស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅ រួមចំណែកក្នុងការធានាសន្តិសុខព្រំដែន៕
ក្រ្ហ្កឿយហ៍

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍