ម្តាយនិងកូនជនជាតិ ចាម ធ្វើនំប្រពៃណី

ម្តាយនិងកូនជនជាតិ ចាម ធ្វើនំប្រពៃណី
ម្តាយនិងកូនជនជាតិ ចាម ធ្វើនំប្រពៃណី
ម្តាយនិងកូនជនជាតិ ចាម ធ្វើនំប្រពៃណី ảnh 1ម្តាយនិងកូនជនជាតិ ចាម ធ្វើនំប្រពៃណី

រូបថត៖ អ៊ីនរ៉ា ជយៈ
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍