ភូមិវប្បធម៌ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម

នាថ្ងៃទី ១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅភូមិវប្បធម៌ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ហាណូយ) បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំបង្ហាញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឡើងវិញ
នាថ្ងៃទី ១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅភូមិវប្បធម៌ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ហាណូយ) បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំបង្ហាញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឡើងវិញ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទិវាវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម ២០២៣ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅភូមិវប្បធម៌ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ហាណូយ) បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំបង្ហាញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឡើងវិញ។

ភូមិវប្បធម៌ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម ảnh 1នាថ្ងៃទី ១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅភូមិវប្បធម៌ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ហាណូយ) បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំបង្ហាញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឡើងវិញ

រូបថត៖ ទន់ឌឹក

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍