សិស្សសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ឌាន់កេត ស្រុក ត្រាងឌិញ 

សិស្សសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ឌាន់កេត ស្រុក ត្រាងឌិញ (ខេត្ត ឡាងសឺន) អានសៀវភៅក្នុង "លម្ហអំណានសៀវភៅ ធ្វើអន្តរកម្ម និងប្រជុំជីវភាពកងកុមារ" ទើបតែត្រូវបានសម្ពោធនាឱកាសឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣ - ២០២៤។ រូបថត៖ ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ង
សិស្សសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ឌាន់កេត ស្រុក ត្រាងឌិញ (ខេត្ត ឡាងសឺន) អានសៀវភៅក្នុង "លម្ហអំណានសៀវភៅ ធ្វើអន្តរកម្ម និងប្រជុំជីវភាពកងកុមារ" ទើបតែត្រូវបានសម្ពោធនាឱកាសឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣ - ២០២៤។ រូបថត៖ ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ង
សិស្សសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ឌាន់កេត ស្រុក ត្រាងឌិញ  ảnh 1សិស្សសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ឌាន់កេត ស្រុក ត្រាងឌិញ (ខេត្ត ឡាងសឺន) អានសៀវភៅក្នុង "លម្ហអំណាន សៀវភៅ ធ្វើអន្តរកម្ម និងប្រជុំជីវភាពកងកុមារ" ទើបតែត្រូវបានសម្ពោធនាឱកាសឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣ - ២០២៤

រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍