សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ឡាវ

សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ឡាវ
សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ឡាវ

សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ឡាវ

រូបថត៖ វៀតង្វៀន

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍