អនាគតក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិ រុក

អនាគតក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិ រុក នៅឃុំ ធឿងហ្វា ស្រុក មិញហ្វា ខេត្ត ក្វាងប៊ិញ
អនាគតក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិ រុក នៅឃុំ ធឿងហ្វា ស្រុក មិញហ្វា ខេត្ត ក្វាងប៊ិញ
អនាគតក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិ រុក ảnh 1អនាគតក្មេងៗ ជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិ រុក នៅឃុំ ធឿងហ្វា ស្រុក មិញហ្វា ខេត្ត ក្វាងប៊ិញ

រូបថត៖ អានថាញ់ដាត
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍