ចម្រុះពណ៌នៃផ្សារណាត់តំបន់ខ្ពស់ វ៉ាងម៉ាចាយ

ចម្រុះពណ៌នៃផ្សារណាត់តំបន់ខ្ពស់ វ៉ាងម៉ាចាយ
បងប្អូនជនជាតិចុះមកផ្សារមិនត្រឹមតែដើម្បីទិញដូរគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអោយគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេនៅ ថែមទាំងដើម្បីក្រេបរសជាតិ បណ្តាមុខម្ហូបដែលគ្រាន់តែនៅផ្សារណាត់ទើបមានហើយក៏ដើម្បីជួបប្រាស្រ័យសាសងជាមួយគ្នាផង។  
បងប្អូនជនជាតិចុះមកផ្សារដើម្បីជួបប្រាស្រ័យសាសងជាមួយគ្នា។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
បងប្អូនជនជាតិចុះមកផ្សារដើម្បីជួបប្រាស្រ័យសាសងជាមួយគ្នា។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
ផ្សារណាត់ វ៉ាងម៉ាចាយ ពោរពេញដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃបណ្តាជនជាតិនៅតំបន់ខ្ពស់ តីបាក់។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
ផ្សារណាត់  វ៉ាងម៉ាចាយ ពោរពេញដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃបណ្តាជនជាតិនៅតំបន់ខ្ពស់ តីបាក់។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
ផ្សារណាត់ វ៉ាងម៉ាចាយ លក់បណ្តាមុខទំនិញកសិផលផលិតផ្ទាល់ដោយបងប្អូនជនជាតិដូចជា៖ ផ្លែឈើ បន្លែបង្ការ ទំពាំងព្រៃ មីសួ...។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
ផ្សារណាត់ វ៉ាងម៉ាចាយ លក់បណ្តាមុខទំនិញកសិផលផលិតផ្ទាល់ដោយបងប្អូនជនជាតិដូចជា៖ ផ្លែឈើ  បន្លែបង្ការ ទំពាំងព្រៃ មីសួ...។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
បងប្អូនជនជាតិមកពីបណ្តាភូមិតំបន់ខ្ពស់ចុះមកផ្សារដើម្បីទិញដូរ។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង
បងប្អូនជនជាតិមកពីបណ្តាភូមិតំបន់ខ្ពស់ចុះមកផ្សារដើម្បីទិញដូរ។ រូបថត៖ គ្វីទ្រុង

ផ្សារណាត់ វ៉ាងម៉ាចាយ ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃបណ្តាជនជាតិនៅតំបន់ខ្ពស់  តីបាក់៕
គ្វីទ្រុង
កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍