“ទីកន្លែងដើម” បង្កបង្កើតប្រភពកម្មាភិបាលជនជាតិសំរាប់បន្តវេននៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

“ទីកន្លែងដើម” បង្កបង្កើតប្រភពកម្មាភិបាលជនជាតិសំរាប់បន្តវេននៅខេត្ត យ៉ាឡាយ
ក្នុងកំឡុង ២៤ ឆ្នាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍ សាលាតែងតែសម្រេចជាស្ថាពរនូវភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន ស័កិ្តសមជា “ទីកនែង្ល ដើម”បង្កបង្កើតប្រភពកម្មាភិបាលជនជាតិបន្តវេន ជា “ទង់នាំមុខ” ពីការងារអប់រំជនជាតិរបស់ខេត្ត យ៉ាឡាយ៕
ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ អត្រាសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាជាប់ចូលមហាវិទ្យាល័យ អនុមហាវិទ្យា ល័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើង
ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ អត្រាសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាជាប់ចូលមហាវិទ្យាល័យ អនុមហាវិទ្យា ល័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើង
ទន្ទឹមនឹងការងារបង្ហាត់បង្រៀន សាលានៅអនុវត្តល្អការងារថែទាំ បីបាច់សិស្សានុសិស្ស ដែលជាកូនក្មួយបងប្អូនជនជាតិ
ទន្ទឹមនឹងការងារបង្ហាត់បង្រៀន សាលានៅអនុវត្តល្អការងារថែទាំ បីបាច់សិស្សានុសិស្ស
ដែលជាកូនក្មួយបងប្អូនជនជាតិ
រាល់សកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡារបស់សិស្សានុសិស្សតែងតែបានសាលាយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់
រាល់សកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡារបស់សិស្សានុសិស្សតែងតែបានសាលាយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់
អ្នកគ្រូនិងសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកខេត្ត យ៉ាឡាយក្នុងថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៦ - ២០១៧
អ្នកគ្រូនិងសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកខេត្ត យ៉ាឡាយក្នុងថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៦ - ២០១៧
ម៉ោងធ្វើសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិក ខេត្ត យ៉ាឡាយ
ម៉ោងធ្វើសកម្មភាពក្រៅថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិក ខេត្ត យ៉ាឡាយ

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍