កាម៉ាវ - ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រៃការពារសមុទ្រ ភូមិភាគខាងលិចត្រូវបាក់ស្រុតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

កាម៉ាវ - ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រៃការពារសមុទ្រ ភូមិភាគខាងលិចត្រូវបាក់ស្រុតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បច្ចុប្បន្នបានមានបន្ថែម ៣ កំណាត់ទំនប់សមុទ្រត្រូវបាក់ស្រុតដោយមានប្រវែងសរុបជាង ៥.០០០ មែត្របានគំរាមកំហែងដល់ការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជន។ ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រៃការពារគិតពីជើងទំនប់ចេញទៅសមុទ្រនៅសល់ត្រឹមតែពី ២០ ដល់ ៤០ ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ ជួនមានកំណាត់ខ្លះនៅសល់មិនបានលើសពី ១០ ម៉ែត្រផង៕
មួយកំណាត់ដងព្រៃការពារតូ្រវបាក់សុត្រ នៅសុក្រ ភូតឹនសម្លឹងមើលទៅកោះ ជួយ
មួយកំណាត់ដងព្រៃការពារតូ្រវបាក់សុត្រ នៅសុក្រ ភូតឹនសម្លឹងមើលទៅកោះ ជួយ
អ្វីៗដែលនៅសេសសល់របស់ទីសកា្ករៈបូជាមួយដែលនៅខាងក្រោយជួរព្រៃការពារនៅសុក្រ ភូតឹន
អ្វីៗដែលនៅសេសសល់របស់ទីសកា្ករៈបូជាមួយដែលនៅខាងក្រោយជួរព្រៃការពារនៅសុក្រ ភូតឹន
ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រៃការពារច្រើនកំណាត់ត្រូវខូចខាតបានគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជន
ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រៃការពារច្រើនកំណាត់ត្រូវខូចខាតបានគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅនិងការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជន
ការបាក់សុត្រ ដីបានធើ្វអោយផ្ទៃដីព្រៃការពារជាចើ្រនឥឡូវនេះនៅសល់តឹ្រមតែប៉ុន្មានមែត្រប៉ុណ្ណោះ
ការបាក់សុត្រ ដីបានធើ្វអោយផ្ទៃដីព្រៃការពារជាចើ្រនឥឡូវនេះនៅសល់តឹ្រមតែប៉ុន្មានមែត្រប៉ុណ្ណោះ
ដើមបបាញ់ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាដើមជំរុលចេញទៅសមុទ្រតែឥឡូវនេះក៏ត្រូវដេកបះគល់ច្រងាងដោយសារតែដីបាក់ស្រុត

ដើមបបាញ់ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាដើមជំរុលចេញទៅសមុទ្រតែឥឡូវនេះក៏ត្រូវដេកបះគល់ច្រងាងដោយសារតែដីបាក់ស្រុត

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍