ហាណូយ ដំណើរការកម្មវិធី “ពេលបាយសុវត្ថិភាព”

ហាណូយ ដំណើរការកម្មវិធី “ពេលបាយសុវត្ថិភាព”
កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានចែកជា ៤ ដំណាក់កាល សំដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង មន - សិការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍ប្រជានិករក្នុងការប្រើប្រាស់អាហារសុវត្ថិភាពរួមចំណែកការពារសុខភាព លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរស់នៅ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វូឌឹកដាម ផ្ដោះប្តូរជាមួយបណ្តាសហគិ្រនដែលវិនិយោគ ទៅលើវិស័យកសិកម្ម
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វូឌឹកដាម ផ្ដោះប្តូរជាមួយបណ្តាសហគិ្រនដែលវិនិយោគ
ទៅលើវិស័យកសិកម្ម
ថ្មីៗ នេះ កម្មវិធី "ពេលបាយសុវត្ថិភាព" ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងទាំងមូល ឆ្លងតាមបណ្ដារូបភាពដូចជា៖ ប៉ាណូ ផ្ទាំងរូបភាពឧបករណ៍បំពងសម្លេង។ល។ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វូឌឹកដាម ជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូបំផុសកម្មវិធី "ពេលបាយសុវត្ថិភាព" នាចុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី វូឌឹកដាម ជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូបំផុសកម្មវិធី "ពេលបាយសុវត្ថិភាព" នាចុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
ផលិតផលកសិកម្មស្អាតមួយចំនួនរបស់ ហាណូយ
ផលិតផលកសិកម្មស្អាតមួយចំនួនរបស់ ហាណូយ
ស្តង់លក់ទំនិញដាក់លក់ផលិតផលផ្សិតស្អាត
ស្តង់លក់ទំនិញដាក់លក់ផលិតផលផ្សិតស្អាត

ក្រៅពីនោះ នេះក៏ជាវេទិកាមួយដែលតភ្ជាប់រវាង អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអ្នក កាសែត អាជីវករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ "ពីកសិដ្ឋានទៅកាន់តុបាយ"៕

អត្ថបទ៖ ផានឌឹក - រូបថត៖ ទន់គៀត

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍