នារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគពាយ័ព្យ) ចូលរួមពិធីព្យុហយាត្រាយោធា ដង្ហែក្បួនរំលឹកអនុស្សាវរីយខួប ៧០ ឆ្នាំជ័យជម្នះ ដៀនបៀនភូ (ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ - ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤)
នារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគពាយ័ព្យ) ចូលរួមពិធីព្យុហយាត្រាយោធា ដង្ហែក្បួនរំលឹកអនុស្សាវរីយខួប ៧០ ឆ្នាំជ័យជម្នះ ដៀនបៀនភូ (ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ - ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤)

នារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគពាយ័ព្យ) ចូលរួមពិធីព្យុហយាត្រាយោធា ដង្ហែក្បួនរំលឹកអនុស្សាវរីយខួប ៧០ ឆ្នាំ

នារីកងសេនាជនបណ្តាជនជាតិ តីបាក់ (ភូមិភាគពាយ័ព្យ) ចូលរួមពិធីព្យុហយាត្រាយោធា ដង្ហែក្បួនរំលឹកអនុស្សាវរីយខួប ៧០ ឆ្នាំជ័យជម្នះ ដៀនបៀនភូ (ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ - ថ្ងៃទី ៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤)

រូបថត៖ ឡឹមខាញ់ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍