ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ - គំរូភ្លឺថ្លានៃភូមិ កែបរ៉ាម

ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ - គំរូភ្លឺថ្លានៃភូមិ កែបរ៉ាម
ទោះបីជាមានអាយុជាង ៨០ ឆ្នាំហើយក្ដី ប៉ុន្តែនៅពេលទំនេរ ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ ក៏នៅតែឧស្សាហ៍អញ្ជើញមកដល់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗ ដើម្បីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍របស់បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋ ចលនាបងប្អូនជនជាតិសកម្មអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ - បច្ចេកទេសទៅក្នុងការផលិត ថែរក្សាអនាម័យភូមិនិគម លុបបំបាត់នូវរាល់ទំនៀមទម្លាប់ហួសសម័យជាបណ្តើរៗ។ល។ 
ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ ជាអ្នកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងភូមិ កែបរ៉ាម ចេះធ្វើស្រែ ២ រដូវ ចេះដាំដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ ដូចជាកៅស៊ូ ក្រពុលបាយ ។ល។
ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ ជាអ្នកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងភូមិ កែបរ៉ាម ចេះធ្វើស្រែ ២ រដូវ ចេះដាំដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ ដូចជាកៅស៊ូ ក្រពុលបាយ ។ល។

ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ នៅថែមទាំងជាអ្នកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងភូមិ កែបរ៉ាម ចេះធ្វើស្រែ ២ រដូវ ចេះដាំដើម ឈើឧស្សាហកម្មដូចជាកៅសូ ក្រពុលបាយ។ល។  មកទល់ពេលនេះ ក្រុមគ្រួសារចាស់ភូមិមានចម្ការកាហ្វេ ១ ហិកតា ក្រពុលបាយ ១ ហិកតា អំពៅ ១ ហិកតា កៅស៊ូ ១ ហិកតានិងស្រែ ៣.០០០ ម៉ែត្រក្រឡាចំណូលបានជាង ១០០ លានដុងមួយឆ្នាំៗ។
ទោះបីជាមានអាយុជាង ៨០ ឆ្នាំហើយក្ដីប៉ុន្តែនៅពេលទំនេរចាស់ភូមិ អាងុយហ៍នៅតែឧស្សាហ៍អញ្ជើញមកដល់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗដើម្បីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍របស់បក្សគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ
ទោះបីជាមានអាយុជាង ៨០ ឆ្នាំហើយក្ដីប៉ុន្តែនៅពេលទំនេរចាស់ភូមិ អាងុយហ៍នៅតែឧស្សាហ៍អញ្ជើញមកដល់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗដើម្បីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍របស់បក្សគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋ

ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ ក៏ឧស្សាហ៍ណែនាំបងប្អូនជនជាតិក្នុងភូមិពីបទពិសោធន៍ បង្កបង្កើនផលផ្តើមពីនោះ កែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារ។ ជាមួយនឹងរាល់ការចូលរួមវិភាគទានរបស់ខ្លួន ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ទទួលបានបណ្ណសរសើរ លិខិតសរសើរជាច្រើនពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាំងពីមជ្ឈិមរហូតដល់មូលដ្ឋាន។ 
ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ មានកិត្តិយសបានរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោក ដូវ៉ាន់ជៀន ប្រគល់ជូនបណ្ណសរសើរដោយមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តនូវលិខិតសម្ដែងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចាស់ភូមិនៃបណ្តាជនជាតិតំបន់ តីង្វៀន ឆ្នាំ ២០១៩
ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ មានកិត្តិយសបានរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោក ដូវ៉ាន់ជៀន ប្រគល់ជូនបណ្ណសរសើរដោយមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តនូវលិខិតសម្ដែងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចាស់ភូមិនៃបណ្តាជនជាតិតំបន់ តីង្វៀន ឆ្នាំ ២០១៩

ថ្មីៗ នេះ ចាស់ភូមិ អាងុយហ៍ មានកិត្តិយសបានរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិលោក ដូវ៉ាន់ជៀនប្រគល់ជូនបណ្ណសរសើរដោយមានស្នាដៃដ៏ឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តនូវលិខិតសម្ដែងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចាស់ភូមិនៃបណ្តាជន ជាតិតំបន់ តីង្វៀនឆ្នាំ ២០១៩៕
អត្ថបទនិងរូបថត៖  វ៉ាន់ភឿង
កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍