ជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តនិទាឃរដូវ

យុវនារីជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តតាមដងវិថីនៅទីក្រុងជាមួយសម្រស់និទាឃរដូវ
យុវនារីជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តតាមដងវិថីនៅទីក្រុងជាមួយសម្រស់និទាឃរដូវ
ជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តនិទាឃរដូវ ảnh 1យុវនារីជនជាតិ យ៉ាវ ក្រហមដើរលេងកម្សាន្តតាមដងវិថីនៅទីក្រុងជាមួយសម្រស់និទាឃរដូវ

រូបថត៖ ខៀវមិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ័ញលើយ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍