ពេលថ្ងៃអស្តង្គត នៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចនៃភូមិភាគខាងត្បូង

ពេលថ្ងៃអស្តង្គត នៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចនៃភូមិភាគខាងត្បូង
ពេលថ្ងៃអស្តង្គត នៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចនៃភូមិភាគខាងត្បូង ảnh 1ពេលថ្ងៃអស្តង្គត នៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចនៃភូមិភាគខាងត្បូង។ រូបថត៖ ហៀវមិញវូ

បញ្ចូលរូបថត៖ អៀងថាន់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍