ផ្លូវជាតិលេខ ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ ផូកាវ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)

ផ្លូវជាតិលេខ ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ ផូកាវ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)
ផ្លូវជាតិលេខ ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ ផូកាវ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)
ផ្លូវជាតិលេខ ៤C ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ ផូកាវ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង) ảnh 1ផ្លូវជាតិលេខ  ៤C   ត្រង់កំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ឃុំ  ផូកាវ  ស្រុក  ដុងវ៉ាន់  (ខេត្ត  ហាយ៉ាង)។

 រូបថត៖ ណាមថៃ

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍