រដូវស្រូវទុំនៅជ្រលងភ្នំ បាក់សឺន

រដូវស្រូវទុំនៅជ្រលងភ្នំ បាក់សឺន
រដូវស្រូវទុំនៅជ្រលងភ្នំ បាក់សឺន  ảnh 1រដូវស្រូវទុំនៅជ្រលងភ្នំ បាក់សឺន (ខេត្ត ឡាងសឺន)

រូបថត៖ អាញ់ទន់
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ លឺ ធីអៀនថាញ់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍