សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល

សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល
សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល
សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល ảnh 1សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល

រូបថត៖ ឡេ ហុងអាញ់
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍