ការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង

ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង ឃុំ ដាក់នៀ ទីក្រុង យ៉ាងៀ (ខេត្ត ដាក់ណុង)
ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង ឃុំ ដាក់នៀ ទីក្រុង យ៉ាងៀ (ខេត្ត ដាក់ណុង)
ការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង ảnh 1ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមការប្រកួតចំបាប់នៅពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ លៀងនុង នៅមណ្ឌលភូមិរបរសិប្បកម្មប្រពៃណី បន ន្ជ្រៀង ឃុំ ដាក់នៀ ទីក្រុង យ៉ាងៀ (ខេត្ត ដាក់ណុង)

រូបថត៖ មិញភឿង
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍