រដូវផ្កាហ័រថននៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា

រដូវផ្កាហ័រថននៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា ។ រូបថត៖ ហ៊ឺវក្វៀត
រដូវផ្កាហ័រថននៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា ។ រូបថត៖ ហ៊ឺវក្វៀត
រដូវផ្កាហ័រថននៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា  ảnh 1

រដូវផ្កា ហ័រថន នៅលើភ្នំខ្ពស់នៃខេត្ត សឺនឡា

រូបថត៖ ហ៊ឺវក្វៀត
បញ្ចូលដោយ៖ អៀងថាន់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍