ភូមិ យ៉ាងម៉ូ ជាគោលដៅទេសចរណ៍នៃសុ្រក កាវផុង

ភូមិ យ៉ាងម៉ូ នៅឃុំ ប៊ិញថាញ់ សុ្រក កាវផុង (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ) ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយចង់ស្វែងយល់វប្បធម៌ មឿង
ភូមិ យ៉ាងម៉ូ នៅឃុំ ប៊ិញថាញ់ សុ្រក កាវផុង (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ) ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយចង់ស្វែងយល់វប្បធម៌ មឿង
ភូមិ យ៉ាងម៉ូ ជាគោលដៅទេសចរណ៍នៃសុ្រក កាវផុង  ảnh 1

ភូមិ យ៉ាងម៉ូ នៅឃុំ ប៊ិញថាញ់ សុ្រក កាវផុង (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ) ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយចង់ស្វែងយល់វប្បធម៌ មឿង

រូបថត៖ តុ្រងដាត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ អៀងថាន់

(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ)

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍